Крім теоретичних знань вступник до аспірантури повинен вміти застосовувати отримані знання у наукових дослідженнях фундаментального та прикладного характеру з використанням сучасних інформаційних технологій. Реферат з обраної наукової спеціальності разом із відгуком передбачуваного наукового керівника вступник повинен подати до деканату з наукової роботи у твердій обкладинці за 2 тижні перд вступним іспитом до аспірантури. При написанні реферату необхідно дотримуватись вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 [1].

Загальні вимоги:

· чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

· переконливість аргументації;

· стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;

· конкретність викладення результатів дослідження;

· обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

У рефераті повинні бути відображеними:

· актуальність тематики та відповідність до сучасного стану науки, техніки і питань виробництва;

· обґрунтування вибраного направлення досліджень, методів розв’язку задачі та їх порівняльні оцінки;

· аналіз та узагальнення існуючих результатів;

· розробка загальної методики проведення досліджень;

· характер і зміст виконаних теоретичних досліджень та розрахунків, методи досліджень;

· обґрунтування необхідності проведення експериментальних досліджень, принцип дії розроблених програм, характеристики цих програм, оцінка похибок розрахунків, отримані експериментальні дані;

· оцінка повноти розв’язку поставленої задачі;

· оцінка достовірності отриманих результатів, їх порівняння з аналогічними результатами;

· наукова та практична цінність виконаної роботи.

Реферат — це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою (приблизно на 25-60 сторінках формату А4), передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження.

Реферат необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України. Необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.

Структура реферату

· титульний аркуш;

· зміст;

· перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності);

· вступ;

· суть реферату (основна частина);

· висновки;

· список використаних джерел (перелік посилань);

· додатки (за необхідності).

Вимоги до змісту структурних частин

Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, який містить:

· найменування вищого навчального закладу, факультету, кафедри, де виконана робота;

· назву роботи;

· прізвище, ім’я, по батькові автора та його статус;

· науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові передбачуваного наукового керівника і (або) консультанта;

· місто та рік.

Зміст реферату

Зміст подають безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. До змісту включають структурні елементи у такому порядку: перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності); вступ; послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок) суті роботи; висновки; рекомен